Du, Wenmin, Mitchell Levine, Longxing Wang, Chengdong Yi, Hongmin Wang, Xiaoyu Wang, Hongjuan Xie Xie, Jianglong Xu, Huilin Jin, Tongchun Wang, Gang Huang, and Ye Wu. 2018. “BUILDING A STRUCTURED MONITORING AND EVALUATING SYSTEM OF POSTMARKETING DRUG USE IN SHANGHAI”. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology 14 (1). https://jptcp.com/index.php/jptcp/article/view/135.