(1)
Thilak Raj M; Kavikarthik K; Nithish Kumar S.R; Shankar K.R. Fruit Quality Detection Using Medical Image Processing. J Popl Ther Clin Pharmacol 2023, 30, 7-11.